Nederduitse Gereformeerde Kerk

Middelburg Sentraal

WITKERK

Ons Visie

In biddende afhanklikheid wil ons God drie-enig eer en dien deur:

Te lewe in oorgawe aan God,

As dissipels van Jesus Christus anders as die wêreld te lewe,

In liefde uit te reik na mekaar en die wêreld,

Volgens ons gawes diensbaar te wees in die liggaam van Christus.

COVID - 19

Volgens wetgewing MOET elke Suid Afrikaans geregistreerde webwerf die volgende skakel aangaande die Corona Virus (Covid-19) vertoon. Vir meer inligting aangaande die Corona Virus besoek hulle webwerf by https://sacoronavirus.co.za

Kerkkantoor:

Kantoor ure: 09:00 tot 12:00

Tel: 013-282-7153
Faks: 013-282-7153

e-Pos: kantoor@witkerk.co.za

Website – groei@witkerk.co.za 

Adres:

 

H/v Joubert straat en OR Tambo straat,

Posbus 101,

Middelburg,

1050

Bank besonderhede:

Tjekrekening: ABSA 1040580022

Ere Dienste:

 

Witkerk: 09:30

Kranspoort: 08:00

Ons Vertrekpunt:

  • Ons glo dat die Bybel die woord van God is, deur God geinspireer, en is vir ons van onskatbare waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, (2 Tim 3:16)
  • Ons verbind ons tot die liggaam van Christus-metafoor van kerkwees soos dit gevind word in Ef 4, Rom 12, 1 Kor 12 en 1 Pet 2.
  • Ons verbind ons aan die drie Gereformeerde belydenisskrifte omdat ons glo dat dit in ooreenstemming is met die Woord van God.
  • Omdat ons die veranderende konteks waarin ons lewe aanvaar, en besef dat sekere veranderings in die styl en werkswyse van die gemeente gevra word, verbind ons ons tot gereelde ondersoek en herbesinning.
  • Ons staan in ‘n verhouding met God, onsself en die wereld en hierdie verhouding kry gestalte deur ons werksaamhede te struktureer in vier bedieninge naamlik aanbidding, getuienis, onderlinge sorg en verbondsopvoeding.

Ons Droom...

Ons droom van `n gemeente wat volgens die beginsels wat in die Skrif neergelê is funksioneer. Soos ons 1 Korintiers 12, Efesiers 4, Romeine 12, en 1 Petrus 4:7-11 verstaan, beteken dit dat die gemeente sal funksioneer as liggaam van Jesus Christus.

Die gemeente word as `n eenheid saamgebind omdat elke gemeentelid homself aan die een God gegee het as lewende offer. (Rom 12:1) Die eenheid van die liggaam word verder versterk deur die Gees wat in almal werk, die een hoop waartoe ons geroep is, die een doop waarmee almal gedoop is en die een geloof waartoe ons ons almal verbind het.

Dit beteken egter nie dat ons gemeente nie voorsiening maak vir die verskeidenheid van mense en persoonlikhede en vermoëns nie, inteendeel dit is juis hierdie verskeidenheid wat `n liggaam volledig maak! Ons aanvaar dus dat God “aan elkeen afsonderlik” `n genadegawe gegee het tot voordeel van almal (1Kor 12:7).

Ons wil hê dat elke gemeentelid sy gawes ontdek, hom sal aanmeld om opgelei en toegerus te word om daardie gawes suksesvol uit te leef, en dan in `n aktiewe bediening te staan waar die res van die liggaam voordeel trek uit die verskillende gawe-bedieninge. So word `n lidmaat nie net opgebou nie maar bou hy ook uit. Word hy nie geestelik vet nie, maar sterk. Gemeentelede is dus volgens Efesiers 4:12 verantwoordelik vir die diens en die opbou van die liggaam van Christus.

Ons droom dus van `n gemeente waar lidmate verantwoordelikheid neem vir mekaar. Ons ideaal is dat elke lidmaat in een of ander vorm van kleingroep betrokke sal wees waar die Woord van die Here gereeld bestudeer word en waar gemeentelede op verskeie vlakke na mekaar sal omsien en vir mekaar sal bid en ondersteun.

Die leraars se rol in hierdie droom is volgens Efesiers 4:12 die van toerusting. Dit is die leraars se taak om die gelowiges toe te rus vir hulle diens. Die leraars doen dit deur doelgerigte, praktykgerigte prediking, deur huisbesoek, die lei van bidure en kleingroepbyeenkomste en deur volhardende gebed.

Wat vuur ons aan...

Ons glo dat die Bybel die antwoord het op die moderne mens se probleme en daarom verbind die gemeente hom daartoe dat die Woord van God op n relevante eenvoudige dinamiese wyse verkondig sal word.

Omdat ons vas oortuig is dat die Gereformeerde leer die naaste aan God se bedoeling met die Skrif is, verbind ons onsself aan die Gereformeerde verstaan van die Skrif.

Omdat ons glo dat die gemeente die liggaam van Christus is, glo ons dat elke gemeentelid n allerbelangrike ledemaat van hierdie liggaam is en diensbaar behoort te wees volgens sy/haar gawes. (Efe4:7)

Ons glo dat God die spesiale ampte toerus met spesiale gawes wat hulle moet aanwend om gemeentelede toe te rus vir hulle dienswerk in die opbou van die liggaam van Christus. (Efe 4:12).

Ons glo dat hierdie liggaamsmodel die beste na vore kom in n kleingroepbediening. Ons glo dat dit die plek is waar lidmate omgee vir mekaar deur te deel in mekaar se vreugde en in mekaar se lyding. (1 Kor 12:26)

Ons glo dat liefde vir God en liefde vir mekaar die uitstaande kenmerk van die gemeente behoort te wees.

Ons glo dat elke lidmaat offervaardig moet wees uit dankbaarheid vir God se genade.

Omdat die gemeente leef in die genade van die Here glo ons dat net ons beste vir die Here goed genoeg is. Ons streef daarna dat hierdie uitnemendheid n kenmerk mag word van die gemeente.

Omdat ons glo dat die leer van Christus as Verlosser die antwoord is op die verloregaande wereld, verbind die gemeente hom daartoe om na die wereld uit te reik.

Ons glo dat elke gelowige daarna moet smag om geestelik te groei en toegewyd te lewe.

Total Page Visits: 32795