"Back to Basics"

Apostoliese Geloofsbelydenis

Apostoliese Geloofsbelydenis

 • Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.
 • En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
 • wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;
 • wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
 • wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
 • wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,
 • van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.
 • Ek glo in die Heilige Gees.
 • Ek glo aan ʼn heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;
 • die vergewing van sondes;
 • die opstanding van die vlees
 • en ʼn ewige lewe.

Uit: Die Handboek vir die Erediens van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, 1988

FORMULIER VIR DIE BEDIENING VAN DIE DOOP AAN DIE KINDERS VAN GELOWIGES

Geliefdes in die Here Jesus Christus, vir die bediening van die doop moet ons die volgende weet en met ons hele hart daarop vertrou:

Waarom ons doop.

Ons word gedoop omdat die Here God ’n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham die vader van alle gelowiges het die Here gesê: “Ek bring ’n verbond tot stand tussen My en jou en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is ’n blywende verbond: Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag.” (Gen 17: 7. Sien ook Gal 3: 29 en Rom 4: 11, 16).

In die Ou Testament het die Here die besnydenis en pasga as tekens gegee dat die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in Sy persoon en deur Sy verlossingswerk op ’n nuwe en finale wyse bevestig. As teken en waarborg hiervan het Hy die doop en die nagmaal gegee.

 

Die Here Jesus Christus het voor Sy hemelvaart aan Sy dissipels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het gesê: “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.” (Matt 28: 19-20a). So het die Here Hom verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en ons te seën. Van ons vereis Hy dat ons Hom in dankbaarheid en gehoorsaamheid sal dien.

Wat is die doop?

Die doop in die Naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, beteken en verkondig:

 

 1. dat ons en ons kinders, wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan kom as ons opnuut gebore word;
 2. dat die Here daardeur bevestig dat Hy ons in Sy verbond insluit, ons tot Sy kinders aanneem en ons deel laat hê aan al die voorregte van die verbond;
 3. dat ons en ons kinders verbind word aan Christus wat ons sonde deur Sy bloed afgewas het;
 4. dat ons ou, sondige lewe saam met Hom aan die kruis gesterf het en saam met Hom begrawe is, maar dat ons ook weer deur Sy opstanding lewend gemaak word sodat “ons vir die sonde dood is en vir God lewe” (Rom 6: 11);
 5. dat die doop ’n seël is van die inlywing in die kerk van Jesus Christus en ons verplig om as lewende lidmate te leef;
 6. dat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met ons hele wese moet liefhê, vertrou en dien, en
 7. dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker dat Hy deur Sy Gees in ons wil woon en ons lewens daagliks so regeer dat ons hoe langer hoe meer Sy beeld vertoon.

Verbondskinders moet gedoop word

Kinders van gelowiges moet gedoop word omdat God die kind van die begin af insluit in Sy verbond met die gelowige ouers. Daarom is hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop waar die ouer of ouers tot geloof gekom het.

Al verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Trouens, dit beklemtoon juis die feit dat dit God is wat uit vrye genade ook in hulle geval die inisiatief neem in hulle verlossing.

Waartoe verplig dit ons?

Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genadeverbond en maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders soos hulle opgroei oor die betekenis en eise van die genadeverbond in te lig, ’n voorbeeld vir hulle te wees in die uitlewing daarvan en hulle op te roep tot die toe-eiening van God se beloftes.

Doopgelofte

Geliefdes in die Here Jesus Christus

 

U het gehoor dat die doop ’n Goddelike instelling is waardeur die Here Sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en aan ons al die gawes van Christus skenk. Om te bevestig dat u die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of bygelowigheid nie, moet u opreg op die volgende vrae antwoord:

 

Ten eerste: Bely u dat, hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van Sy gemeente gedoop moet word?

Ten tweede: Bely u dat die leer van die Ou en Nuwe Testament wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is?

Ten derde: Beloof u om hierdie kind, van wie u die vader en moeder (of voog) is, in dié leer na dié beste van u vermoë te onderrig en te laat onderrig?

Huweliks Formulier

1. Instelling van die huwelik

Die huwelik is deur God ingestel toe Hy aan die begin gesê het: “Dit is nie goed dat die mens alleen is nie; Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke.” (Gen 2:18) So het Hy hulle as man en vrou geskep om mekaar as huweliksmaats aan te vul en by te staan. Om so deur die Here verenig te wees is ‘n voorreg, ‘n vreugde en ‘n verantwoordelikheid.

2. Wese van die huwelik

Die huwelik is ’n hegte eenheid waarin daar geen plek vir ’n derde persoon is nie. Hierdie eenheid is die diep geheim van ‘n gelukkige lewe, die grondslag van ‘n gesonde gesinslewe en die hoeksteen vir ‘n stabiele samelewing. Egpare wat in God hul eenheid, geluk en toekoms vind, en wat hul lewe inrig onder heerskappy van sy Woord en Gees, is vir mekaar, vir hul familie, die kerk en die samelewing ‘n vreugde, krag en inspirasie. Dit gee aan ’n egpaar die vrymoedigheid om vir Sy leiding op hulle huwelik te bid.

3. Wedersydse verantwoordelikhede

Man en vrou moet uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig wees (Ef 5:21). Respekteer mekaar.

(“Man se naam”), as man moet jy jou vrou liefhê soos Christus die gemeente liefgehad het. Soos Christus die Hoof van die gemeente is en Homself daarvoor oorgegee het, is jy hoof van jou vrou, en moet jy haar in liefde dien, lei en beskerm.

(“Vrou se naam”), as vrou moet jy weet dat dit God is wat jou aan jou man verbind het, net soos die gemeente aan Christus verbind is. Soos die gemeente die Here liefhet en in gehoorsaamheid volg, so moet jy jou man liefhê en hom volg in alles wat reg en billik is.

4. Oproep

Daarom moet julle albei opkyk na die Here en vir Hom sê: Aan U bly ons altyd gehoorsaam en getrou. Ons sal u Woord lees, dit oordink, ons lewe daarvolgens inrig, saam bid en U saam dien.

 

Leef uit dit wat Christus aan julle geskenk het. Bou met liefde en in vertroue voort op die mooi dinge wat julle in mekaar gevind het. Vermy selfsug en eiesinnigheid – dit verbreek die gemeenskap tussen mense. Gee julleself aan mekaar op allerlei maniere, met erns en met humor, in gelukkige oomblikke en in moeilike omstandighede. Moenie toelaat dat iets of iemand ooit tussen julle kom nie. Wees daarop voorberei dat die Satan nooit genoeë neem met wat mooi en goed is nie. Soos wat hy die ongeluk en die dood aan die begin in die wêreld ingebring het, so probeer hy deur die eeue om ‘n wig in te dryf tussen man en vrou, en tussen egpare en hulle God. Soek altyd jul krag in Christus wat die Bose oorwin het. Deur Sy Woord en Gees heilig Hy die gesin as Sy kerk in die kleine.

As die Here aan julle die voorreg gee om kinders te hé, maak hulle groot met die dubbele versekering: Ons is gebore uit die liefdesverbond tussen ons ouers en ons leef as huisgesin uit die genadeverbond wat die hemelse Vader met sy kinders in stand hou.

5. Huweliksbinding

(“Man se naam”), en (“Vrou se naam”),

aanvaar julle alles wat die Here vir ons in Sy Woord oor die huwelik leer?

Is dit julle opregte voorneme om julle huwelikslewe hiervolgens in te rig?

Begeer julle om met die seën van die Here in die eg verbind te word?

Antwoord: Ja.

6a. Eerste Moontlikheid

Aan die bruidegom

(“Man se naam”),, verklaar jy dat sover jy weet daar geen wettige beswaar teen jou voorgenome huwelik met die bruid, (“Vrou se naam”), is nie?

Aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuies dat jy haar tot jou wettige vrou neem?

Antwoord: Ja.

Belowe dit dan hardop:

            “Voor God en Sy gemeente

            beloof ek liefde en trou

            vir altyd en in alle omstandighede

            aan my bruid, (“Vrou se naam”).”

Aan die bruid

(“Vrou se naam”), verklaar jy dat sover jy weet daar geen wettige beswaar teen jou voorgenome huwelik met die bruidegom, (“Man se naam”), is nie?

Aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuies dat jy hom tot jou wettige man neem?

Antwoord: Ja.

Belowe dit dan hardop:

            “Voor God en Sy gemeente

            beloof ek liefde en trou

            vir altyd en in alle omstandighede

            aan my bruidegom, (“Man se naam”).”

6b. Tweede Moontlikheid

Aan die bruidegom

(“Man se naam”),, verklaar jy dat sover jy weet daar geen wettige beswaar teen jou voorgenome huwelik met die bruid, (“Vrou se naam”), is nie?

Aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuies dat jy haar tot jou wettige vrou neem?

Beloof jy dat jy haar nooit sal verlaat nie, dat jy haar in liefde sal lei en beskerm soos ‘n godvresende man aan sy vrou verskuldig is?

Antwoord: Ja.

Aan die bruid

(“Vrou se naam”), verklaar jy dat sover jy weet daar geen wettige beswaar teen jou voorgenome huwelik met die bruidegom, (“Man se naam”), is nie?

Aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuies dat jy hom tot jou wettige man neem?

Beloof jy dat jy hom nooit sal verlaat nie, dat jy hom in liefde sal eerbiedig en help, soos ‘n godvresende vrou aan haar man verskuldig is?

Antwoord: Ja.

 1. Verklaring

Gee aan mekaar die regterhand.

Hiermee verklaar ek dat (“Man se naam”), en (“Vrou se naam”) wettig getroud is.

 1. Ringe

Gee aan mekaar die ring(e) as teken van julle liefde en eenheid as man en vrou.

 1. Seënbede

Mag die Vader julle beskerm en lei;

mag die Here Jesus in Sy liefde en genade in julle leef;

en mag die Heilige Gees julle inspireer tot diens aan God, aan mekaar en aan julle medemens.  

Troues uit die Witkerk

Ons is op 16 Junie 1996 in die Witkerk getroud deur Ds Nicci Rothman (Polisie Kapelaan).

My Oupa en Pa het op die kerkraad gedien vir baie jare (Hendrik Badenhorst en Izak Badenhorst)
Ons hele familie is in die Witkerk gedoop, aangeneem, voorsgestel, getroud en Oupa en Pa (2015) uit Witkerk begrawe.

Corrie van Zyl (nee Badenhorst)

Total Page Visits: 3120 - Today Page Visits: 1