Dissipelskap

Die dissipelskap-bediening van ons gemeente het vier bene:

Aanbidding

Die doel van die diensgroep is om lewensveranderende ontmoetings met God-drie-enig vir die gemeente te bewerkstellig, dit in stand hou en uitbou. Hier word op die volgende hoofareas gefokus: prediking-evaluasie, kerkjaar en feeste, liturgie, formuliere en sakramente, rituele en simbole en hulpmiddels.

Toerusting

Deur middel van relevante kursusse word gemeentelede toegerus om aktief deel te wees van die koninkryk van God. Aangesien dit ons gemeente se visie is dat elke lidmaat sy plek in die liggaam van Christus moet vind en sy taak moet uitvoer volgens sy gawes, is dit hierdie kommissie se taak om opleidings en toerustingsgeleenthede te skep waar gemeentelede toegerus word.

Jeug

Ons gemeente is terdee bewus van ons verbondsverantwoordelikheid teenoor ons kinders. Hulle is immers nie net die toekoms van hierdie gemeente nie, maar ook die volgende generasie van die Koninkryk van God.

Kleingroepe

Terug na skakel in
Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery /Kranspoort