Geseënd is dié wat rein van hart is...

Matteus 5:8

Die saligsprekinge vorm 'n pragtige eenheid waar die een soos 'n legkaartstuk in die volgende inpas om uiteindelik vir ons die profiel te skep van iemand wat in 'n vreemde soort geluk voor God leef. Die eerste stap in hierdie profiel is wanneer 'n mens in ootmoed besef dat hy nie sonder God kan klaarkom nie. Dis ook die dag wat jou oë oopgaan en jy besef hoe min mense werklik naby aan God lewe, en jy raak diep bewus van die nood van die wêreld rondom jou. So ontwikkel jy 'n rustelose hart dat die wêreld anders sal word en in 'n verhouding met God sal tree om Hom as koning te erken. Soos wat ons wens dat die wêreld in 'n nouer verhouding met God begin leef, so kyk ons met nuwe oë na onsself en wy ons onsself weer met groter toewyding aan die Here toe.

Met hierdie sesde saligspreking van die Here Jesus kom stel hy God se perfekte standaard. Hy kom sê vir ons wie dit is wat God sal sien. Jesus stel dit onomwonde dat dit nie die godsdienstige mense is wat Hom sal sien nie, maar hulle waarvan die diepste kern van hulle lewe rein is. Jesus staan dus in die bergrede op en neem stelling in teenoor die oppervlakkige reëls en wette wat die Fariseërs as godsdiens voorgehou het. Hy sê dat dit nie deur godsdienstige gebruike en sakramente en rituele is wat ons God sal sien nie. Dit is ook nie deur die nakom van 'n stel menslike voorskrifte nie. Slegs hulle wat aan hierdie perfekte standaard van God voldoen; - slegs hulle wat rein van hart is – sal God sien.

As jy tot hier toe so effe geskok is en die ding klink vir jou so 'n bietjie erg, dink net hoe Jesus se luisteraars hierop sou reageer. Hulle was so deur die Fariseërs en skrifgeleerdes van die tyd gebreinspoel dat hulle God tevrede kan stel deur godsdienstige gebruike sonder baie inhoud, dat hierdie woorde van Jesus vir hulle deur murg en been gesny het.

Wanneer Jesus hier na die hart van die mens verwys, verwys Hy natuurlik nie na die biologiese orgaan wat verantwoordelik is vir die sirkulasie van bloed deur die liggaam nie. Jesus verwys hier na die kern van die mens. Die beheersentrum. Daardie onderliggende innerlike motivering van die mens wat sy dade bepaal. Spreuke 4:23 sê: Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Pred 9:3 Die hart van die mens is vol boosheid; die dwaasheid bly hom sy lewe lank by, en sy einde is die dood. Psa_15:1,2 Wie het die reg om in u woonplek te kom, Here? Wie mag op u heilige berg vertoef? Hy wat onberispelik wandel en doen wat reg is, wat met sy hele hart die waarheid praat. Psa_119:145 Ek roep na U met my hele hart, verhoor tog my gebed, Here, ek wil u voorskrifte nakom.

Die hart van die mens moet in teenstelling met die oppervlakkige gesien word. - Met ander woorde is die hart die diepste motivering van die mens in teenstelling met die front wat jy aan die wêreld voorhou. Die Here Jesus verwys hier na daardie ding wat niemand kan sien nie! Hy verwys na daardie deel van jou wat jy is wanneer niemand kyk nie. - Die sielkunde noem dit jou Id. Uit die hart kom die saad wat uiteindelik groei tot die werklike daad. (Matteus 15:18) Markus 7:21 Van binne af, uit die hart van die mens, kom die slegte gedagtes: onkuisheid, diefstal, moord, :22 owerspel, hebsug, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaadpratery, hoogmoed, ligsinnigheid. :23 Al hierdie slegte dinge kom van binne af en dit maak 'n mens onrein.

Nou sê Jesus dat hierdie diepste verborge beheersentrum van jou lewe, rein moet wees as jy God wil sien Jou innerlike mens moet foutvry wees, gestroop van alle vorme van kwaad en sonde. Jou diepste motivering agter elke daad en elke aksie moet onberispelik wees en moet enige integriteitstoets kan deurstaan. Jou beheersentrum moet sonder vlekke en foute wees as jy gelukkig, salig, geseënd wil wees.

“is hier so iemand hier onder ons? Sal die een met die absolute rein innerlike asseblief opstaan sodat ons kan sien hoe jy lyk. Salomo skryf in die Spreuke bundel in Spr 20:9 Wie kan sê: “Ek is rein, ek is onskuldig, sonder sonde”?

Wat wil Jesus dan vir ons sê, of het ons gewoond geraak aan 'n Jesus wat geykte stellings en uitsprake maak wat nie eintlik iets beteken nie? Nee! Jesus praat nooit sommer maar net nie. - Hy sê nooit iets wat Hy nie bedoel nie. In hierdie sesde saligspreking roep Jesus ons op tot die stryd! Hy kyk vir elkeen van ons in die oë en sê: “as jy dan vandag besef dat jy nie werklik rein van hart is nie, staan dan vandag op en meld aan vir die stryd!” Hy wil ons aanspoor om weg te kom van ons mediokriteit en met volle toewyding vorentoe te gaan. Hy vra van ons om met 'n vasberadenheid ons oë op die wenpaal te slaan en alles in die stryd te werp. Hy daag ons uit, om op te hou kerk en geloof speel en ons harte te reinig, al kos dit wat! Johan Smit sê hierdie oproep van Jesus gaan nie oor traangevulde skuldbelydenisse nie, dit gaan oor swéét, op die tande byt, skouer aan die wiel sit.

Jesus sê dat die stryd om ware heiligheid voor God nie 'n saak is van denominasies en kerke en kerkordes en belydenisskrifte is nie. Die stryd om ware heiligheid voor God is 'n stryd wat diep in die hart gevoer word. Daar in die kern van die mens behoort 'n bloedige stryd aan die gang te wees wat tot totale reinheid sal lei.

Daar kom so dikwels mense na my toe en dan sê hulle iets in die lyn van: ek wil nader aan die Here beweeg.” Of “ek wil heiliger voor God leef.” “of ek wil meer van God ervaar.” Dit klink altyd baie mooi en vroom. Dit bring trane tot ons oë en hoendervleis op die vel. Maar verstaan jy wat jy sê? Iis jy bereid om die prys te betaal om naby aan Jesus te lewe? Is jy bereid om die opoffering te maak? Want dit is wat van jou gevra word om rein van hart voor God te wees.

Hoe lyk 'n rein hart? 'n Rein hart is om vir God te sê: Here ek behoort aan U, liggaam, siel, en gees. Ek wy myself onvoorwaardelik aan U toe!” Dit is om jouself aan God te gee sonder voorbehoud en sonder om enigiets terug te hou. Dit is om Romeine 12:1 in jou daaglikse lewe uit te leef. Dit is om jou nie net op 'n Sondag aan God te gee as 'n lewende en heilige offer wat aan Hom welgevallig is nie, maar dit ook op Dinsdag en Donderdag en Saterdag- aand te doen. Toe die Here Jesus die wet van God in een sinnetjie moes opsom het Hy dit in terme van 'n commitment gedoen, positiewe toewyding. Markus12:30 Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Waarom gebruik die Here Jesus hier die vier dimensies? - hy wil klem lê op die mens wat net mooi elke dimensie van homself aan God gee.

Om rein van hart te wees is om 'n gefokuste hart te hê, om net een enkele ding met jou hele hart te begeer. As ek vir jou een wens sou gee. Net een wens. Waarvoor sou jy wens? Psalm_27:4 Net een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek najaag: dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon om sy goedheid te belewe en daaroor (God se goedheid) na te dink in sy tempel. Paulus sê in Fil 3:13 en 14; .... een ding doen ek: ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. :14 Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus.

Om 'n onverdeelde hart voor God te hê is om die Here alleen te dien. Ons doen ons ding, maar ons besef dat ons óók aan die Here sy deel moet gee. Ons lewe daagliks in die wêreld maar ons is darem óók Christene. Coenie Burger skryf: “dit is verbasend wat mense soms so met die een hand vir die Here gedoen kry.” Die vraag is net of die Here tevrede is daarmee dat jy Hom met een hand dien. Het die Here Jesus nie in Matteus 6:24 gesê: “Niemand kan vir twee base tegelyk werk nie. Hy sal óf die een minder ag en die ander een hoër, óf vir die een meer oorhê en die ander een afskeep. Julle kan nie God én Mammon dien nie.”

Die duiwel loop nie goeie getroue gelowiges tromp-op nie. Hy weet so goed soos ek en jy dat hy jou nie met 'n aggressiewe konfrontasie sal omgooi nie. - Hy gaan nie voor jou kom staan en vir jou sê: “vloek God” nie. - Hy weet mos jy sal dit nooit doen nie. Hy is egter heel tevrede om jou lewe met soveel ander “belangrike” goed vol te stop dat jy vir God op die rak tussen al die ander goed plek maak. - Die duiwel vertroebel jou hart met 'n warboel ander prioriteite.

Dit gaan in 'n rein hart oor jou diepste motiewe. Vra jouself af; wat is jou diepste motivering in alles wat jy doen. Waarom werk jy jouself in 'n ander bloedgroep in? Waarom sloof jy jou gesondheid af, skeep jou kinders af, werk so hard dat jy nie eers kans kry om stiltetyd te doen nie? - Wie is die fokus van jou diepste motivering? Die eer van God, of jou eie genot, gemak, geluk en sekuriteit? Doen jy wat jy doen om God tevrede te stel? Of is dit dalk sodat jy gemakliker kan lewe, meer speelgoed kan koop, 'n luukser lewe kan lewe of langer vakansie kan hou? - kom ek vra jou 'n ander vraag? - waarom is jy in die kerk vandag? En hiermee sluit ek in die eerste plek die ouens uit wat nie hier wil wees nie. - jou man of vrou of ouers dwing jou om hier te wees. - ek praat met die ouens wat op eie stoom hier opgedaag het. Wat het jou kerk toe gedryf? Is dit die vrees dat een of ander ramp jou sal tref as jy nie vandag in die kerk is nie. Of is jy bang dat jou besigheid sal misluk as jy nie kerk toe kom nie. Wat is jou motivering om kerk toe te kom? As jy kerk toe kom net omdat jy bang is dat jy hel toe sal gaan, dan is jou motivering steeds verkeerd. Iemand met 'n rein hart het een enkele diepliggende saak wat hom dryf; en dit is die roem en lof en eer van God. Hy leef elke oomblik van elke dag met een enkele sentrale fokus: en dit is dat God sal glimlag op elke ding wat hy doen en dink en sê en beplan!

Hoe het ons harte so verdeeld geraak? - Hoe kook mens 'n lewendige padda in 'n pan sonder dat hy daar uitspring?- baie stadig, stukkie vir stukkie. Die duiwel het baie tyd! Ek en jy word daagliks gebombardeer met die wêreld en sy begeerlikheid. En stukkie vir stukkie haal ons ons oë van die wenpaal af en fokus meer en meer op die wêreld en minder en minder op God. Klikkie vir klikkie verstel die duiwel ons visier weg van God af, en eendag, skiet ons amper raak! Amper raak, is heeltemal mis! Ons het 'n klomp verskonings ja! Ons is oorwerk! Ons is moeg! Ons verdien dit! Die feit van die saak is egter dat ons harte verdeeld geraak het. Ons verloor die ongekunstelde reinheid van hart voor God.

'n Toets vir 'n verdeelde hart. - hoe tevrede is jy met jou huidige omstandighede? - jou werk? - jou land? - jou inkomste. - jou man of vrou? Die mate waarin ontevredenheid in jou hart ingekruip het is die mate waarin jou hart verdeeld is voor God. Dankbare tevredenheid dien as 'n goeie toets vir 'n onverdeelde hart. Hebreers_13:5 Hou julle lewe vry van geldgierigheid; wees tevrede met wat julle het. God self het gesê: “Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.” - Wat maak 'n mens ontevrede? - Dis wanneer dit wat in die kern van jou bestaan staan nie behoorlik bedien word nie! Jy is ontevrede oor die lewe omdat jy God onttroon het en jou eie self in die kern van jou lewe ingeskuif het. Dit gaan nie meer oor God se eer nie, maar oor jou eie genot, gemak, en geluk. 'n Mens is nooit bly genoeg nie, gelukkig genoeg nie, gemaklik genoeg nie, en daarom is jy ontevrede!

Hoe kan ons ons harte herstel voor God?

Dit sal nie help om by een of ander klooster in te boek en jou af te sonder nie. - die oomblik wat jy terugkom begin die aanslag maar weer op jou. Jy moet asseblief nie 'n rein hart met een of ander “second blessing” of verdere bekering assosieer nie. Moenie verwag dat die ding met jou in jou slaap gaan gebeur nie! Jy gaan nie 'n rein hart ontvang wanneer een of ander ghoeroe vir jou die hande oplê en vir jou bid nie. 'n Rein hart sal jy ook nie ontvang wanneer jy in die kerk omval nie. 'n Rein hart is 'n baie persoonlike interaksie tussen jou en God!

Wat is die belofte vir hulle wat 'n rein hart voor God het? - Hulle sal God sien! - Was dit nie die behoefte waarmee ons begin het nie? Om nader aan God te beweeg? Om meer van Hom te beleef? - God belowe in Jak 4:8 Nader tot God en Hy sal tot julle nader. Was julle hande, sondaars, en reinig julle harte, huigelaars. Jak 4:9 Bekla julle ellende, treur en huil! Laat julle vrolikheid in rou verander en julle blydskap in droefheid. Jak 4:10 Onderwerp julle in nederigheid voor die Here, en Hy sal julle verhoog. Is dit nie wonderlike beloftes nie. Jesus sê in Mat 7:7 Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word, :8 want elkeen wat vra, ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word.

Jou pad na 'n rein hart begin hier in hierdie kerkgebou vanmore. Wanneer jy erken dat jou hart verdeeld is voor God. Jou pad na 'n rein hart begin wanneer jy jou opnuut weer toewy aan Christus. Jou pad na 'n rein hart begin die dag wat jy alles in die stryd werp. 2 Petrus 1:5 gee goeie raad: “En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, :6 die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, :7 die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. :8 As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken.”

Jy moet alles in die stryd werp! Die voorlopige is afgehandel, die inleidende opmerkings oor oppervlakkige geloof is gesê. - Die byl lê aan die wortel. - my liewe boete of sussie, as jy nader aan God wil lewe, as jy meer van God in jou lewe wil ervaar, as jy werklik 'n rein hart voor God wil hê, sal jy meer van jouself tot God se beskikking moet stel. - Jy sal minder besig moet wees met die dinge van die wêreld en jou meer moet verdiep in die dinge van God. - Jy sal jou meer moet verdiep in die Bybel. Jy sal jou aan `n Bybelstudiegroep moet verbind. Jy sal vir jou 'n bediening moet kry waar jy jou geestesgawes kan uitleef in God se koninkryk. Daar sal jy weer eerstehands sien hoe God werk en dan sal jy weer opgewonde kan raak oor God se werk. - Sien julle ons is weer waar ons was met honger en dors? - Hoe graag wil jy die dinge hê – die bal is in jou baan! God het alles gedoen wat Hy kon om jou te verlos. Dit is nou jou beurt om alles in die stryd te werp! - Maar hou vas aan die belofte; as jy jou hart voor God reinig, sal jy God sien!

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh  As jy met Ds Hattingh oor die boodskap wil gesels.

Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort