Ontspan, God is in beheer!

Hoe voel jy oor die nuwe jaar wat voor jou le?

Dis nou as jy in ag neem dat die Jeugliga besig is om vir die vir die SAKP te grom en Cosatu ook nie meer so lekker saam met hulle in die bed pas nie. Daar gaan deesdae reeds stemme op dat Juluis sekerlik een van ons volgende staatspresidente sal wees. Hoe voel jy so vroeg in die jaar as jy in ag neem dat die meeste van die dorpe in Suid Afrika se infrastrukture uitmekaar val, en die dorpe wat nog nie volledig uitmekaar val nie, tien teen een so 'n bietjie riool in hulle water het. Dis nou as jy in ag neem wat ons binnekort vir ons mediese fondse en vir 'n staatsmedies sal moet betaal. Hoe voel jy as ek vir jou se dat jy selfs so veel as 30% duurder vir jou elektrisiteit kan betaal in die jaar wat kom. As jy in ag neem dat die tolpadnetwerk binnekort uitgebrei gaan word. As ons sien hoe die onderwys uitmekaar val, ons belastings verhoog ens, ens. - Hoe voel jy hieroor? Kommer? Is jy beangs oor hierdie dinge.

Ons Skriflesing kom vandag uit: Mat 10:26-31

Hoe jy oor die jaar 2010 voel het niks met jou omstandighede te doen nie. Dit het niks te doen met wie in bewind is nie. Dit het niks te doen met hoeveel geld jy het om die probleme van 2010 hok te slaan nie. Hoe jy oor 2010 voel het egter alles te doen met wie jy dink wie in beheer is. Glo jy werklik dat God in beheer is? Of is die ANC of die natuur of die noodlot in beheer? Miskien voel dit vir jou asof niemand in beheer is nie, ons is op `n wegholtrein! En as jy bely dat dit sekerlik God is wat in beheer is, wat weet jy van Hom? Ken jy vir God goed genoeg dat jy weet wat jy van Hom kan verwag? Ons kyk vandag na paar van God se eienskappe wat betrekking het op ons huidige situasie. - Daar is natuurlik baie meer, maar hierdie het betrekking.

God is almagtig

Die Bybel leer vir ons dat God Almagtig is. Jes 14:24 se: "Die Here die Almagtige het 'n eed afgele: Soos Ek My voorgeneem het, so sal dit wees, wat Ek besluit het, sal gebeur." Vers 27 van Jes 14 se: "as die Here besluit het, wie sal dit kan verydel, wie sal sy planne in die wiele kan ry?"

Mat 10:26-31

26 Moet dus nie vir mense bang wees nie. Daar is niks bedek wat nie openbaar gemaak sal word nie, en niks geheim wat nie bekend sal word nie. 27 Wat Ek vir julle in die donker se, moet julle in die daglig se, en wat in julle oor gefluister word, moet julle van die dakke af uitbasuin. 28 Moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees Hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. 29 Is twee mossies nie vir 'n sent te koop nie? En tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. 30 Van julle is selfs die hare op julle kop almal getel. 31 Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies.

Jes 46:10 Ek se wat Ek besluit het en dit gebeur, wat Ek wil, doen Ek. Se die Here". Ps 115:3 se: "Alles wat die Here wil doen, doen Hy en niemand kan Hom keer nie".

Ons kan dus God se almag definieer deur te se dat dit die mag van sy heerskappy is wat Hy oor die skepping uitoefen. - Dit beteken dat God oor die skepping heers, dat Hy besluit en dat dit so gebeur. Niemand kan sy planne deurmekaar maak of in die wiele ry nie. Niemand kan God beperk nie. - God is almagtig en sy almag oefen Hy uit in sy heerskappy oor die skepping. In ons teksvers vanmore se die Here Jesus dit self: (Mat 10:29) Is twee mossies nie vir 'n sent te koop nie? En tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie.

Hoor jy wat die Woord van die Here vanmore vir jou se ? - Dat God oor die ganse skepping heers. Niks groots en niks kleins in hierdie skepping gebeur sonder die wil van God die Vader nie. - As daar `n aardbewing plaasvind wat die dood van honderde duisende mense in Haiti veroorsaak, dan is God daar en dit gebeur binne God se toegelate wil. As 'n seuntjie met sy windbuks op 'n mossie aanle en die mossie val op die grond dan gebeur dit nie buite die wil van God die Vader nie, want Hy is volledig in beheer.

God het ons baie lief

Die tweede eienskap van God waarvan ek en jy weer moet kennis neem is die liefde van God vir ons as mense. God het ons lief. Daar is natuurlik geen duideliker skriftuurlike bewys van God se liefde vir ons as Joh 3:16 nie. 16 God het die wereld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal he. Fokus net weer op wat daar werklik in Joh 3:16 geskryf staan. - Daar staan dat God sie liefde vir die mensdom so groot is dat hy die mees kosbare ding wat Hy in sy besit het, naamlik sy eie seun opgeoffer het ter wille van ons.

Niks was vir God te groot of te klein - niks te vee of te kosbaar om sy liefde vir ons as mense te bewys nie. Sy liefde vir ons oortref alle ander waardes in God se hart. in Deut 7:9 identifiseer God homself as: "....die betroubare God wat sy verbond in stand hou en sy troue liefde betoon tot aan die duisendste geslag van hulle wat Hom liefhet en sy gebooie gehoorsaam,..." - God kies dit as `n naam, as `n beskrywing van wie Hy is, hy wil so geidentifiseer word!

Psalm 86:15 U, Here, is 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. - dis wie Hy is, dis wat Hy doen. Sefanja 3:17 Die Here jou God is by jou, Hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou, Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou: Rom 5:8 Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. - Selfs jou sonde kan nie skeiding bring tussen God en sy liefde vir jou nie. Rom 8:39 se dat daar niks op hierdie aarde is wat ons van die liefde van God kan skei nie.

Omdat God vir ons lief het wil God net die beste vir ons he. - In God se liefde vir ons skep hy geen behae in ons hartseer en lyding en pyn nie. Luister hoe pleit God by sy volk dat hulle hulle moet bekeer in Ese 33:11: Sê vir hulle: So seker as Ek leef, se die Here my God, Ek wil nie he die sondaar moet deur sy sonde sterf nie, Ek wil he hy moet van sy optrede afsien en lewe. Bekeer julle, bekeer julle van julle bose optrede! Waarom wil julle sterf, Israel? God skep nie net nie behae in ons hartseer en pyn nie inteendeel, hy wil vir ons net die beste he! Luister wat se hy vir sy volk in Jer 29:11 Ek weet wat Ek vir julle beplan, se die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting! Die Here Jesus het self gese in Joh 10:10b ... Ek het gekom sodat hulle die lewe kan he, en dit in oorvloed.

God is vir jou en my verskriklik lief, en in sy liefde vir ons wil God vir ons `n ryk, vol, voorspoedige sinvolle lewe gee. - God wil he dat dit met ons goed gaan. Hy wil he dat ek en jy gelukkig en gesond en sinvol moet lewe. - God het geen kwade bedoelings met ons lewens hier op aarde nie. - Hy wil vir ons `n goeie lewe gee. As dit alles dan waar is, hoor ek jou vra: "waarom gebeur daar dan soms slegte goed met God se kinders? - as God dan volledig in beheer is van hierdie wereld en alles wat daarin gebeur, en as God dan vir ons lief het en net die beste vir ons wil he, waarom sorg Hy dan nie dat sy kinders nooit hartseer en pyn beleef nie? - waarom word sy kinders dan ook vermoor en beroof en verkrag? - as God dan die beste vir ons wil he waarom sorg hy dan nie dat dit net altyd goed met ons gaan nie?

"waarom gebeur daar dan soms slegte goed met God se kinders?

God is alwys

God vra nie vir iemand vir raad of advies vra nie. - waarom nie? Omdat God nie advies en raad nodig het nie - in homself het hy alle wysheid en alle kennis oor elke onderwerp denkbaar. - sy alwysheid se vir my dat hy nie net alle insig en kennis het wat betrekking het op vandag en ons situasie hier nie, hy weet ook reeds hoe vandag en dit wat vandag met jou gebeur inpas by sy wonderbaarlike raadsplan met die wereld en die finale voleinding daarvan. Die flieks is deesdae lief daarvoor om ons koppe te knoop deur vir ons groot vrae te vra. Maar wat sou gebeur het as Napoleon nie by die slag van Waterloo verloor het hier in die 1800's nie? - dan was Frankryk die groot koloniale mag en nie Engeland nie. - Sou die Anglo Boereoorlog dan plaasgevind het? - en as die Anglo-Boereoorlog nie plaasgevind het nie, hoe sou Suid Afrika se politieke prentjie dan vandag gelyk het?

As Hitler sou besluit om nie Rusland in 1941 in te val nie, maar eers met Engeland af te reken, wat sou dan gebeur het? Wat is die invloed van die besluite wat jy vandag neem? Hoe gaan die besluite jou kinders se lewens raak, en watter invloed het dit weer op hulle kinders en wat is hulle invloed weer op die geskiedenis? - Hierdie vrae is te groot en te moeilik vir ons om te beantwoord. - die antwoorde van hierdie vrae le op `n vlak waar ons nie insig en wysheid het nie - ons kan nie eers behoorlik hieroor spekuleer nie! - maar God kan, want hy is alwys. Hy was in beheer van elke enkele ding wat van die grondlegging van die wereld af gebeur het. Hy het elkeen van daardie gebeure en die effek daarvan op die hede toekoms en verlede reeds bereken voordat dit plaasgevind het. En daarom laat hy toe dat dinge op maniere gebeur soos wat dit gebeur.

Wanneer God toelaat dat `n gesin se motor die pad byster raak en pa en ma in die ongeluk sterf en `n dogtertjie alleen agterlaat, het God in sy alwysheid lank al die effek en die nagevolge daarvan bereken. Hy weet waarom hy dit doen. Hy weet wat Hy daardeur gaan bereik, hy het sonder dat dit van Hom enige moeite geverg het alle moontlik nagevolge reeds bereken en hy het die beste een gekies, - omdat Hy presies weet wat hy met hierdie gebeure in sy ongelooflike groot raadsplan gaan bereik. Geliefde, God is soveel groter as ek en jy, hy het soveell meer wysheid en insig as ek en jy. Sy raadsplan is reeds uitgewerk en hy is Hy almagtig in beheer van sy raadsplan met hierdie wereld.

Glo jy dit?

Die groot vraag is egter; Glo jy dit? Glo jy dit werklik? En as jy dit glo, is jy dan bereid om jou vanmore voor hierdie liefdevolle alwyse en almagtige God te buig en vir Hom te se: "Here ek gee vir u alles, my geld, my besittings, ek gee vir u my vrou en my kinders, ek is bereid om vir u my lewe te gee in die jaar 2010, en ek vertrou U dat u die regte ding met elkeen van hierdie dinge sal doen. - is jy bereid om te berus by God se besluite oor jou en jou gesin in 2010?

Is jy bereid om te aanvaar wat God ookal oor julle pad sou bring in 2010? Neem dan daardie kruisie wat aan die lintjie is in jou hand vandag en maak dit die herinneringsteken aan jou oorgawe voor God. En dan vat jy daardie kruisie, en sit hom aan jou motorsleutels, of hang hom om jou nek, of maak van hom `n boekmerkie of doen wat ookal daarmee, maar laat hy jou reg deur die jaar 2010 herinner dat jy hierdie jaar aan God gegee het en dat jy gemaklik is met God se besluit oor jou besittings, jou gesin en selfs jou eie lewe. Al wat God van jou en my vra hier aan die begin van die jaar 2010 is volkome geloof en vaste vertroue. - Hy vra dat ek en jy vandag ons lewens onvoorwaardelik in Sy hand le, en vir Hom se: "wat u ookal vir my beplan in 2010 is vir my goed. - hoe U dit ook al gaan doen, ek vertrou U. Waarheen U ookal met my wil gaan daar wil ek gaan want ek vertrou U volkome en ek het myself onvoorwaardelik aan U oorgegee.

     
As jy met Piet oor die boodskap wil gesels