Leef jy lekker saam met die Amalekiete?

Verskeie

Terwyl ons in die afgelope tyd so deur die boek Josua gelees het, het baie van julle na my toe gekom met die vraag: “Wat kan `n genadige en liefdevolle God so ver bring om so `n verskriklike oordeel oor die heidense volke te te vel?”

Kom ons volg 'n bietjie die pad van een van daardie volke om te sien of daar vir ons 'n antwoord in opgesluit is. Ons kyk vandag na die geskiedenis van die Amalekiete.

Die Amalekiete of die kinders van Amalek was afstammelinge van Esau, en ons lees Esau se storie in Gen 36. Hulle was nomades vir die grootste deel van hulle bestaan. Met ander woorde was hulle mense wat in tente gebly het en met hulle vee van plek tot plek getrek het agter wyding aan. Ons eerste kennismaking met die Amalekiete is by `n plek met die naam van Ráfidim. (Eksodus 17) Daar het hulle die Israeliete aangeval toe hulle op hulle swakste was. - Die Israeliete, hulle het so pas uit die Egipte uit getrek en het geen probleem met hulle gehad nie. Hulle het net die Egiptenare afgeskud toe Amalekiete hulle aanval. Die Amalekiete het net gedink dat hierdie `n maklike prooi sou wees om te plunder. As ons Moses se nabetragting in ag neem in Deut 28, dan het die Amalekiete nie die hoofstroom van die volk aangeval nie maar die swakkes wat agter geraak het. Een die tyd dat Moses agter gekom het wat aan die gang was het baie Israeliete reeds gesneuwel. Toe het hy vir Josua en die manskappe opdrag gegee om 'n geveg teen die Amalekiete te begin. - Dit was by die geleentheid wat Moses sy hand moes uitsteek na die hemel om die oorwinning vir Josua te verseker. Jy onthou mos, hoe hy moeg geword het en hulle vir hom sitplek moes bring. Dit was ook hier wat Hur en Aaron uiteindelik agter hom moes gaan staan om sy hande te versterk. En so moes hy sy hande uitsteek tot die aand toe. Nadat Josua die Amalekiete heeltemal verslaan het het die Here vir Moses gesê : "Skryf hierdie woorde op in ‘n boek as ‘n blywende herinnering en lees dit vir Josua voor: Ek wil die Amalekiete heeltemal van die aarde af verdelg. 15 Moses het ‘n altaar gebou en dit genoem: "Die Here gee my die oorwinning. 16 Verder het Moses gesê: "Dit is die gedenkteken vir die oorwinning wat die Here gee. Die Here voer oorlog teen Amalek van geslag tot geslag. Met ander woorde het die Here gesê: “Ek haat die kinders van Amalek en ek sal nie rus voor hulle nie uitgedelg is nie.

Ons ontmoet die Amalekiete weer in Numeri 13. Nou het die volk gevorder tot by Kanaan, en daar op die walle van die Jordaanrivier, stuur hulle verkenners uit om die land te verken. Ons lees in :29 dat dit die Amalekiete was, saam met die Enakiete wat soveel vrees by die verkenners ingeboesem het dat hulle die volk in opstand gebring het en so `n verskriklike sonde teenoor God begaan het dat God hulle vir veertig jaar terugstuur die woestyn in. - Dit was as gevolg van die Amalekiete wat die Israeliete vir veertig jaar deur die woestyn moes trek.

In ons leesprogam het jy in die afgelope week gelees uit Rigters 1-6, en daar ontmoet ons die Amalekiete vir die derde keer. Op hierdie stadium van die geskiedenis het die Israeliete die beloofde land betrek, hulle daar gevestig, maar dit was die Amalekiete wat `n konstante doring in die vlees was vir die Israeliete. Elke keer as die Israeliete `n oes opgelewer het het die Amalekiete saam met die Midianiete en die mense uit die ooste teen hulle opgetrek en hulle oeste geplunder. Ons praat hier van `n kwaadwillige klomp mense, bloeddorstig en wraakgierig. Dit is amper asof hierdie Amalekiete die volk van God uitgesonder het om vir hulle die die lewe so moeilik as moontlik te maak.

En dan kom ons in 1 Sam 15. Hier lees ons dat die Here vir Samuel na Saul, die nuwe koning van Israel stuur en vir hom sê : 1 "Dit is vir my wat die Here gestuur het om jou tot koning oor sy volk Israel te salf. Luister nou na die woorde van die Here. 2 So het die Here die Almagtige gesê: Ek het nie vergeet wat Amalek Israel aangedoen het nie, hoe hy Israel teengestaan het toe hulle uit Egipte getrek het. 3 Gaan verslaan nou vir Amalek. Jy moet alles wat hy het, om die lewe bring. Jy mag jou oor hom nie ontferm nie. Jy moet man en vrou doodmaak, kind en suigling, bees en skaap, kameel en donkie.

Die Here sê ek onthou nog al die dinge wat die kinders van Amalek my volk aangedoen het, en nou roep ek jou as my gesalfde koning om die ding vir eens en vir altyd te gaan afhandel: Jy moet in die Naam van die Here die kinders van Amalekiete van die aarde af wegvee.

Saul is daar weg, en met God se seën het hy die Amalekiete verslaan. Maar Saul het nie gedoen wat die Here vir hom gesê het om te doen nie. Sy ego en sy gierigheid het die oorhand gekry en hy het vir homself die mooiste goed, die mooiste vee agter gehou. Hy het ook nie vir Agag, die koning van die Amalekiete doodgemaak soos God gesê het dat hy moet nie. Hy het hom aangehou as `n soort van trofee - hy het hom lewendig gehou sodat hy hom aan almal kan vertoon, hy het hom laat lewe om sy eie eer en sy eie ego te streel. Hy wou daagliks met hom spot, hom verkleineer, en dit alles ter wille van sy eie ego. “Kyk hoe sterk is ek.”. - Saul wou persoonlike voordeel trek uit die oorwinning oor die Amalekiete en daarom het hy nie presies gedoen wat die Here vir hom gesê het om te doen nie.

In :12 staan daar: "Saul het by Karmel gekom en nogal vir homself 'n gedenkteken opgerig. Daarna het hy omgedraai en is hy verby na Gilgal toe."

Die Here sê toe vir Samuel :11 Ek is bedroef daaroor dat Ek Saul koning gemaak het, want hy het van My af weggedraai en nie my opdragte uitgevoer nie.

Samuel se hart het voor die Here gebreek oor die ding wat die Saul aangevang het want ou Samuel was baie lief vir Saul. Toe Samuel by Saul uitkom sê Saul vir hom: "Mag die Here u seën! Ek het die opdrag van die Here uitgevoer. En Samuel sê vir hom : "(maar jy lieg man!) Wat vir ‘n geblêr van kleinvee is daar dan in my ore? En wat van die gebulk van beeste wat ek hoor?

17 Toe sê Samuel: "Al is jy klein in jou eie oë, is jy tog die hoof van die stamme van Israel. Die Here het jou gesalf tot koning oor Israel. 18 Die Here het jou met ‘n doel uitgestuur en Hy het jou beveel: ‘Trek op, bring die sondaars, die Amalekiete, om die lewe. Jy moet teen hulle veg totdat jy hulle uitgeroei het.’ 19 Waarom het jy nie na die bevel van die Here geluister nie? En waarom het jy jou aan die buit vergryp en hierdie ding gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here?

Hierdie sonde van ongehoorsaamheid wat Saul begaan het was die einde van Saul. Dit was so erg voor die Here dat hy daar en dan van hom ontslae raak. "Is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorsaamheid is beter as offerande, om te luister is beter as die vet van ramme. 23 Weerspannigheid is net so erg as die sonde van waarsêery; eiesinnigheid net so erg as die bedrog van afgodery. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het Hy jou as koning verwerp."

Hoor jy wat die Here hier vir jou sê: Jy kan deur al die rituele en gebruike van die godsdiens gaan, jy kan al die nodige goedjies doen om die ouderlinge en die dominee van jou saak af te hou. Jy kan offers gee, jy kan hard werk. Jy kan die kerk onderhou en vir die armes kos gee. Maar as jy `n lewe van ongehoorsaamheid voor God lewe, dan is dit net so erg as afgodery.

Saul probeer nog die Situasie red deur vergifnis te vra en vra `n geleentheid om sy skuld te bely, maar sy kans is verby, God het hom as koning verwerp.

Agag aan die ander kant is heel chirpy. Dit is asof hy heeltemal onbewus is van hoe belangrik die ding is wat hier rondom hom gebeur: toe Samuel hom laat haal sê hy heel opgeruimd, nou is ek nie meer bang dat julle my gaan doodmaak nie. Samuel dam, vir Agag by, en kap hom op in stukke. As kantaantekening staan daar dat Saul na sy huis toe is by Gibea, terwyl Samuel na sy plek toe is in Rama, en dat Samuel oor Saul getreur het. - en God, Hy was spyt dat hy ooit `n koning soos Saul aangestel het.

Was dit die einde van die Amalekiete? - Moenie glo nie. In 1 Sam 30 lees ons van Dawid, wat vir Saul sou opvolg. Hy en sy manskappe wou in `n alliansie saam met koning Agis teen die Filistyne gaan veg, maar die ding het nie uitgewerk nie. Toe Dawid en sy manskappe terugkom by Siklag waar hulle hulle vroue en kinders agtergelaat het, moes hulle verneem dat die Amalekiete `n strooptog uitgevoer het op Siklag en Dawid-hulle se vroue en kinders weggevoer het om as slawe te gaan verkoop. - Tipies die Amalekiete om weerlose vroue en kinders aan te val. Die ding het so lelik geraak dat Dawid se eie manne hom wou doodmaak vir die ding wat gebeur het. Dawid is toe agter die Amalekiete aan om hulle te gaan vernietig. Hulle loop toe `n slaaf van `n amalekiet in die veld raak wat agter geraak het na die aanval op Dawid se manne. En hy neem hulle toe na die plek toe waar die Amalekiete geskuil het. Daar aangekom vind hulle die Amalekiete in partytjie bui. - Hulle was dronk en het lekker partytjie gehou en daar staan in 1 Sam 30:17 dat Dawid hulle van vroeg oggend af tot laat die aand toe beveg het om hulle uit te roei. - en toe Het Dawid al die Amalekiete verslaan reg? - Verkeerd! .... behalwe vier honderd jongmanne wat op kamele gespring en gevlug het. (1Sam 30:17) Dawid het hulle nie almal gekry nie.

Ons lees weer van die Amalekiete. In Ester se tyd so 480/460 jaar voor Christus. Was daar `n man, Haman 'n Agagiet, `n afstammeling van Agag, die koning wat die profeet Samuel opgekap het, met ander woorde 'n Amalekiet. - Wanneer jy by die boek Ester kom sal jy sien hoedat Haman sy uiterste bes doen om die volk Israel van die aangesig van die aarde af te vee. Waarom? Omdat een Jood met die naam van Modgai nie voor hom wou buig en aan Hom eer wou betoon nie. Die enigste een wat in die posisie was om te sorg dat dit die gebeur nie was Ester, wat op daardie stadium met die koning getroud was. Besef jy dat as Haman hier daarin kon slaag om die Israeliete te verdelg, hy die goue geslagslyn sou verbreek waaruit die Messias die verlosser van die wêreld gebore sou word. - God sê vir Saul, gaan en vernietig die Amalekiete, en hier het dit baie amper gebeur dat die nageslag van Amalek die geboorte van die Messias in die wiele ry. En waar sou ek en jy dan vandag gewees het? Verstaan jy waarom God die Heidene wou vernietig? - van die aarde af vee?

Ek gebruik die store van die Amalekiete vandag as `n analogie tussen die stryd wat die volk van God met die Amalekiete gehad het en die daaglikse stryd wat jy met sonde voer.

As jy nie 'n aggressiewe stryd teen die sonde in jou lewe voer nie dan sal jou sonde jou vernietig. As jy die sonde nie met elke greintjie asem in jou bestaan beveg nie, as jy nie bereid is om alles in die stryd te werp teen die sonde in jou lewe nie, dan sal jou sonde jou lewe bly versuur vir die res van jou lewe. Daardie troetelsondetjie van jou wat jy nie onder die knieg kry nie sal weer en weer na jou terugkeer, en sal die lewensvreude uit jou uittap, dit sal geluk en voorspoed van jou ontneem, dit sal jou produktiwiteit van jou steel, en op die ou einde loop jy die gevaar om heeltemal deur jou sonde vernietig te word. As jy nie bereid is om radikale stappe te neem om van jou gewoontesondes ontslae te raak nie.

Kom ons bevestig dit uit die Nuwe Testament: Rom 8:12 en 13. 12 Daarom dan, broers, staan ons onder ‘n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. 13 As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet, maar as julle deur die Gees ‘n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe.

My broers en susters, omdat die Heilige Gees in ons bly, mag ons nie langer in die sonde rondlê nie. Ons is dit aan Hom verskuldig. As julle kies om aan te hou sondig, moet julle weet dat julle sonder God sal sterf. Maar as julle toelaat dat die Heilige Gees met julle sondige dade afreken, sal julle vir altyd saam met God lewe. (Boodskap)

Ek sê dat jy radikale stappe moet neem om van hierdie sondes in jou lewe ontslae te raak. Was dit nie die Here Jesus wat self gesê het: Elkeen wat na ‘n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg. 29 As jou regteroog jou laat struikel, haal hom uit en gooi hom van jou af weg; want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word. 30 Of as jou regterhand jou laat struikel, kap hom af en gooi hom van jou af weg; want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan as dat jou hele liggaam in die hel beland. (Mattheus 5) Die Here Jesus sê al beteken dit dat jy sonder `n internetverbinding deur die lewe moet gaan, doen dit. Want dit is beter vir jou om sonder `n internetverbinding te lewe as wat jy in die hel beland. Die Here Jesus sê: al is dit nodig dat jy sonder `n televisiestel deur die lewe moet gaan, dan is dit beter as om met televisie en al in die hel te beland. Die Here Jesus sê al is dit nodig dat jy jou huis verkoop om van daardie buurman of buurvrou van jou weg te kom, dan is dit beter so as om met huis en al in die hel te beland!

Jy kan nie met sonde 'n ooreenkoms maak nie, jy kan nie suksesvol met sonde in jou lewe saamleef nie – dit sal jou hel toe sleep.

Moet nou nie vanmore maak asof die ding nie in jou lewe bestaan nie. - Jy weet presies waarvan ek praat. - die Heilige Gees het lankal al sy vinger op die Amalekiet in jou lewe gesit. Dit is daardie sonde wat jy net nie afgeskud kan kry nie. - daardie sonde wat jy keer op keer weer doen. Moenie maak of dit nie bestaan nie. Spreuke 28:13 sê Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wagte wees nie; wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang.

Deur God se groot genade wat sigbaar geword het aan die offer van Jesus Christus aan die kruis, het God jou jou sondes vergewe en jou van alle ongeregtigheid skoon gewas. Wat gaan jy nou met die genadige vryspraak van God maak?

God roep jou vandag op om radikale stappe te neem.

Erken daardie sonde in jou lewe vir wat dit is. Sonde – oortreding van God se wet. Breek daarmee, neem radikale stappe om daardie sonde uit jou lewe uit te kry. Wy jou opnuut aan God toe. - Maak 'n nuwe toewyding aan God. Vra die hulp van medegelowiges in die saak.

 

As jy met ds Piet oor die boodskap wil gesels
.
Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery /Kranspoort