Ware bemoediging

Johannes 14

Ons is besig om saam met die Johannes Evangelie te deel in die Here Jesus se laaste aand op aarde waar Hy en die dissipels die pasgamaaltyd in die bovertrek geniet het. - Deur die verloop van die aand het Jesus dringende sake met die dissipels bespreek. - Jy kan vir jouself voorstel hoe dringend die Here met hulle gepraat het – dit was immers die allerlaaste geleentheid wat hy sou hê om met hulle te praat. En toe het daar 'n oomblik in die bovertrek gekom wat Jesus dit net nie meer kon uithou nie. Hy het vir Judas geïdentifiseer as die verraaier en Judas het opgestaan en uitgestap.

Nadat Judas uit die vertrek uit is het die gesprek toegeneem in intensiteit. Jesus het aan die dissipels bekend gemaak dat die tyd van sy verheerliking nou op hande was. - Die hele tyd wat die dissipels saam met Hom op aarde rondgeloop het Hy dit bekend gemaak dat so 'n tyd sal kom. Ek neem aan dat die dissipels dit verstaan het as een dag in die verre toekoms. En nou hier in Johannes 13:31 sê Jesus vir hulle dat die tyd nou hier is. Dit is nou nie meer more of oormore of volgende jaar nie. In :33 sê Jesus vir die dissipels dat Hy van hulle af weggaan, soveel so dat as hulle na Hom sou soek, hulle hom nie sou kry nie. Hy gaan na 'n plek toe waar hulle nie agterna kan kom nie. Jesus sê dat hulle wat so afhanklik van Hom geraak in die afgelope drie jaar nou op julle eie sal moet regkom.

Stel jou vir 'n oomblik in die dissipels se skoene: - Alles waaraan hierdie dissipels die laste drie jaar van hulle lewe gewy het is besig om te verdwyn. - Al die drome en aspirasies wat hulle opgebou het terwyl Jesus by hulle was is besig om te vergaan.

Dit is nogal interessant om te sien hoe elkeen van die dissipels hierdie nuus hanteer. - Thomas byvoorbeeld het gesê hy wil nie verder lewe nie, as hulle die Here in hegtenis neem en hom doodmaak dan wil hy saam met hom doodgaan, daar is nie vir hom 'n lewe sonder Jesus nie. - Judas weer het gesê; "Jesus het ons verraai." Judas het geglo dat Jesus gedurende die drie jaar 'n prentjie van homself geskets wat nie waar is nie. en daarom wou hy Hom verraai. Petrus skop vas en sê “Ek sal my lewe vir u aflê” Elkeen van die dissipels het 'n eie benadering gehad tot die weggaan van Jesus.

En dan, in Joh 14 maak die Here Jesus sy mond oop met een enkele doel voor oë en dit is om die dissipels te bemoedig. - Martin Luther het Johannes 14 die mees bemoedigende boodskap in die ganse Bybel genoem. - Kom ons noem Johannes 14 die kern, die basis van alle bemoediging. Dit wys net weer vir ons op die absolute uniekheid van Jesus, Hy is blote ure weg van sy inhegtenisneming en Hy is steeds besig om sy dissipels te bemoedig.

Ek weet nie wat jou situasie is vandag nie. - weet nie watter skimme en spoke besig is om jou te bedreig nie – ek weet nie hoe gedaan jy met die lewe is nie. Al wat ek weet is as jy vanmore bemoediging nodig het, ek presies weet waarom die Here jou na hierdie kerkgebou toe gebring het. - Ons gesels vanmore oor die basis, die kern van alle bemoediging.

In Johannes 14:1 begin die Here Jesus sy bemoediging met die woorde: “Moenie ...!” “moenie ontsteld wees nie...!” die me passestho” wat die Here hier gebruik kan net so wel vertaal word met hou op! “Hou op om ontsteld te wees!” Dis soos iemand wat na jou toe kom en vir jou sê: “ek voel nie lekker nie ...” en jy sê vir Hom: “hou op! Hou op om nie lekker te voel nie en voel goed!” - Dit mag nou vir jou bitter onsensitief klink maar neem in ag dat Jesus die dissipels besonder liefhet. Neem in ag dat Jesus se beproewing op hierdie oomblik veel groter was as die dissipels s'n. - Jesus sou blote minute hierna in die mees innige gebed voor sy Vader in die Hemel neerval en smeek: “Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van My af weg.” Dus dink ek nie dat Jesus uit onsensitiwiteit sê wat Hy sê nie.

Jesus sê dit omdat ontsteltenis niks te doen het met wat buite ons gebeur nie, maar alles te doen het met wat binne in ons is. Jy kan jou omstandighede nie beheer nie, maar jy is in beheer van jou reaksie op jou omstandighede. Ek wil dit weer onomwonde stel, ontsteltenis het niks te doen met wat buite jou gebeur nie. Dit het egter alles te doen met wat binne in jou is.

Jesus sê vir die dissipels in soveel woorde: “as julle geloof het , sal julle nie ontsteld wees nie.” Moenie ontsteld wees nie, sê Jesus, julle moet glo.

Ek kan hierdie maar nie genoeg beklemtoon vanmore nie. Geloof op sigself sal jou niks help nie! - Ek sê dit omdat dit die soort geloof is wat ek elke dag van my lewe by mense raakloop. Gelowiges en ongelowiges. Kerkmense en mense van die straat. Ek glo dat een van die mees algememe foute wat mense vandag in hulle geloofslewe maak is om te dink dat om te "glo" hulle uit die probleem gaan red! Mense sê: "ek is ontsteld maar ek is ok want ek glo." En as ek vir hulle vra wat glo jy? Waarom glo jy? Wat is die objek van jou geloof? Dan vou hulle. Dit skemer duidelik deur dat hulle meer as dikwels glo in geloof en in niks anders nie.

Die kategismus leer vir ons dat geloof, kennis en vertroue is. - Jou vertroue moet op 'n basis staan. As jou geloof nie op 'n kennisbasis staan nie, dan is jy besig om in geloof te glo. En dit gaan jou nie bemoedig nie, dit gaan jou ook nie red nie. As jy vir my sê jy glo in God, moet jy God ten minste vir my kan definieer. Die drie-enige God, wat die Bybel vir ons van vertel. Die God wat jy met jou hele hart glo dat Hy die hemel en die aarde gemaak het. Jou geloof moet 'n basis hê anders is dit selfbedrog en nie geloof nie. Verstaan jy waarom sommge mense se geloof seterker is as ander s'n? Omdat sommige mense se geloofsbasis sterker is as ander s'n. Hulle het meer kennis, hulle is sekerder van hulle basis en daarom is hulle geloof sterker.

Kom ons kyk of die Here Jesus dit bevestig?

Die Here Jesus sê vir die dissipels hulle moet nie ontsteld wees nie, hulle moet glo. - wat is die geloofsbasis waarin hulle moet glo: - hulle moet in Christus se teenwoordigheid glo. Hulle moet in Jesus se beloftes glo en hulle moet in Jesus as persoon glo.

Geloof in Jesus se teenwoordigheid.

Jesus sê letterlik vir die dissipels: “glo julle in God? Glo dan ook nou in my.” Daar is weereens in hierdie stelling van Jesus geen twyfel dat Hy besig is om Homself gelyk aan God te stel nie. Hy sê vir die dissipels in soveel woorde: “Julle glo in God al kan julle Hom nie sien nie...” Glo ook in my al gaan ek van julle af weg en is nie meer in fisiese vorm hier by julle nie. Julle bemoediging sal lê in julle geloof in my as persoon.

Die woord "glo" is so in die Grieks geskryf dat dit van aanhoudende geloofsvertroue praat. Glo julle in God? - plaas dan julle geloofsvertroue in my vir die wel en wee van julle lewe. Die Here bevestig die gedagte wanneer hy vir die laaste keer in liggaamlike vorm by sy dissipels is net voordat Hy in die Hemel opgeneem word: Mat 28 “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde.:19Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en :20 leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

Jesus sê vir sy dissipels dat hulle in Hom moet glo soos wat hulle aan God glo. Dat soos wat God in Deut 31:6 belowe het dat hy hulle nooit in die steek sal laat nie, Jesus ook nooit vir hulle in die steek sal laat nie.

Hierdie belofte het waar geword het met die uitstorting van die Heilige Gees. Jesus vaar in Mat 28 op na die Hemel, maar kort daarna word die Heilige Gees op die dissipels uitgestort. Die dissipels glo dat die vlamme van vuur wat op hulle verskyn, niks anders was as die Here Jesus wat in 'n ander vorm binne in hulle kom woon het. Sien jy hoe voeg die dissipels die geloofsdaad by die woord? Van daar af was nie een van die dissipels weer alleen of eensaam nie. - Christus was nou nie meer daar buite nie. Hy was van hierdie oomblik af nooit weer weg nie – Hy het nou binne in hulle gewoon!

Glo jy in God? - Wat glo jy van God? - Glo jy werklik dat Hy deur sy Heilige Gees in jou woon? Of twyfel jy daaroor? - Verstaan jy dat jou vermoë om die beproewing van die lewe te weerstaan direk verwant is aan jou geloofsvertroue op Jesus se teenwoordigheid in jou lewe.

Die tweede basis van jou geloof is om in Christus se beloftes te glo.

In :2 sê Jesus: Johannes 14:2 In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou Ek nie vir julle gesê het Ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. :3 En as Ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.

Jesus belowe vir die dissipels dat Hy nie net weggaan ter wille van weggaan nie – eintlik is sy weggaan tot hulle voordeel. Jesus sê vir sy dissipels hulle moet sy weggaan verstaan as maar net die volgende stap in 'n proses – 'n proses van volledige herstel van die verbroke verhouding tussen God en mens. - Maar hier het Jesus vir die dissipels geen bewyse nie. Hier word van die dissipels en van ons geloof gevra. - jy moet die Here op sy beloftes neem en die beloftes van Hom glo.

Wat is die belofte wat die Here Jesus hier maak? - dat daar vir ons ewige en heerlike woonplek in die Hemel by God is. Verder belowe Jesus dat Hy die een is wat as eersteling na daardie woonplek van God gaan en dat Hy as't ware as ons verteenwoordiger daar by die woonplek gaan optree om seker te maak dat daar vir elkeen van ons 'n plekkie in die woonplek by God sal wees.

Jesus gee vir jou geen bewyse hiervoor nie, net beloftes. Maar dit is die basis van geloof. - 'n Geloofsbasis werk so dat jy die persoon vertrou wat vir jou die belofte gee. - Jy het hom immers reeds op baie van sy beloftes getoets en Hy het jou nog nooit in die steek gelaat nie. Daarom glo jy met meer, en groter vertroue op die ander beloftes omdat jy weet jy die Beloftemaker kan vertrou. Hoeveel vertroue het jy in die Beloftemaker? - besef jy dat die krag van jou geloof direk verwant is aan jou vertroue in die beloftemaker.

Laastens sê Jesus vir sy dissipels hulle vertroue moet in Hom as persoon lê: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.

Jesus sê vir sy dissipels dat die pad na 'n verhouding met God loop deur 'n verhouding met Jesus. Baie mense beskou hierdie as die engste en mees eksklusivistiese uitdrukking in die Bybel. - hoe durf ons sê dat Jesus die enigste weg na God is? Maar jy sien, as ek Jesus nie in geloof opneem op hierdie stelling van Hom nie, hoe kan ek dan sy beloftes glo? En as ek nie sy beloftes glo nie, hoe kan ek dan glo dat Jesus werklik God is? En as ek nie glo dat Jesus werklik God is nie, waar vind ek dan oplossing tot my sonde en skeiding met God en as ek steeds in sy sonde vasgevang is, is daar geen bemoediging vir my nie. Jy Glo of alles van Johannes 14 of daar is vir jou geen bemoediging nie.

Ons vertroue moet in Jesus as 'n werklike lewende persoon lê. Ek is so bang dat 'n baie groot persentasie van ons mense glo in godsdiens. In 'n mensgemaakte stel reëls en gewoontes. Ek is bang dat ons mense verslaaf geraak het aan `n gevoel. Die goosebumps en good Feelings wat saam met die liedere en seremonie van godsdiens gaan. - Geen van daardie dinge gaan jou red nie – dit sal ook nie sorg vir krag wanneer die beproewing oor jou kom nie.

Slegs as jou geloof gebaseer is op 'n verhouding. - tussen jou en 'n werklike, dinamiese persoon wat jou baie liefhet. 'n Persoon wat jy daagliks kan ontmoet. 'n Persoon wie jy daagliks beter kan leer ken. 'n Persoon wie jy graag tevrede wil stel omdat Hy so 'n ongelooflike invloed op jou lewe het. 'n Persoon wat weet hoe jy voel omdat Hy self ook dieselfde pyn en hartseer beleef het wat jy beleef. Slegs dan sal jou geloof jou staande kan hou ten midde van beproewing.

Stuur e-pos aan ds Piet Hattingh  As jy met Ds Hattingh oor die boodskap wil gesels.

Tuisblad / Ons mense / Skakel in / Preke / Nuusbrief / Jaarprogram / Leesprogram / Waarvoor ons staan / Geskiedenis / Kerkgebou / Fotogallery / Kranspoort